Tschechoslowakei

MiNr.18b

Porto

MiNr.192A-194A

MiNr.214

MiNr.921-924

MiNr.934-938 A+B

MiNr.934-938 A+B

MiNr.1212-1215